สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยงานอื่น


Example of Section Blog layout (FAQ section)
ข้อมูลนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 15:14 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2012 เวลา 15:35 น.
 
โครงการปีงบประมาณ 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 01:10 น.

 

บริหารงานวิชาการ

โครงการนิเทศภายใน

โครงการพัฒนาวิชาการ

โครงการรักการอ่าน

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาสื่อปฐมวัย

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนประถม

โครงการพัฒนาหลักสูตร

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทาง ICT

บริหารงานงบประมาณ

โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุ

โครงการจัดบริการสาธารณูปโภค

บริหารงานบุคคล

โครงการพัฒนาบุคลากร

บริหารงานทั่วไป

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

โครงการช่วยเหลือนักเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์

โครงการอาหารกลางวัน

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

โครงการกีฬาและนันทนาการ

โครงการประหยัดและออม

โครงการแปรรูปอาหารจากเห็ด

โครงการแยกขยะรีไซเคิล

 


 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 20:34 น.
 
รวมภาพกิจกรรมของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 00:42 น.

รอข้อมูล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2012 เวลา 22:44 น.
 
ประวัติโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2008 เวลา 23:15 น.

 

s5001388

 

โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2489

เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้อาคารเรียนเป็นแบบชั่วคราว

พ.ศ. 2493 ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขปลูกสร้างอาคารเรียน

พ.ศ. 2500 ได้ทำการรื้อถอนปลูกสร้างใหม่ เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมากขึ้น

พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 160,000 บาท ทำการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์

พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 240,000 บาท ทำการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 26

พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 26,000 บาท ทำการก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601 / 26 จำนวน 3 ที่นั่ง

พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 816,000 บาท ทำการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 103 / 26 จำนวน 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2537 คณะครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างห้องสมุดเอกเทศ จำนวน 1 หลัง ราคา 40,000 บาท

พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ 102,900 บาท ซ่อมแซม เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข

พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับถมดินบริเวณสนามโรงเรียน พร้อมโรยหินเกล็ด จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 เพชรบูรณ์

พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จาก อบต. ดงมูลเหล็ก( ขนาด กว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร )

พ.ศ. 2548 คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ลงมติแบ่งงบประมาณ ตามโครงการ SML ซึ่งหมู่ที่ 5 ได้รับจำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท แต่จัดแบ่งมาสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากลานกีฬา อเนกประสงค์เดิม เป็นจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)

พ.ศ. 2549 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601 / 2546 ขนาด 2 ที่นั่ง งบประมาณ 59,500 บาท ( ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

พ.ศ. 2552 นางสาวสุภัสสร ก้อนทอง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

11 มิถุนายน 2552 ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน และชุมชน หมูที่ 5 และ ชุมชนบ้านห้วยอีเหน หมู่ที่ 10 ตำบลนาป่า จัดหาทุน( ผ้าป่าการศึกษา ) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนของชั้นอนุบาล เป็นเงิน 120,000 บาท

พ.ศ. 2553 จัดสร้างที่แปรงฟันนักเรียน มูลค่า 6,000 บาท

พ.ศ. 2554 ปรับปรุงอาคารห้องสมุด ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน และชุมชน หมูที่ 5 และชุมชนบ้านห้วยอีเหน หมู่ที่ 10 ตำบลนาป่า จัดหาทุน( ผ้าป่าการศึกษา ) ปรับปรุงอาคารห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนเป็นเงิน 115,000 บาท

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2012 เวลา 15:23 น.
 
My MySQL database does not support UTF-8. Do I have a problem? PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 09:30 น.
No you don't. Versions of MySQL lower than 4.1 do not have built in UTF-8 support. However, Joomla! 1.5 has made provisions for backward compatibility and is able to use UTF-8 on older databases. Let the installer take care of all the settings and there is no need to make any changes to the database (charset, collation, or any other).
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 09:30 น.
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack